Visie en missietekst

Visie

We hebben een netwerk- en platformorganisatie opgericht die alle partners in de preventie, diagnostiek en behandeling van slaapproblemen sensibiliseert, faciliteert, coördineert en schakelt. Om dit doel te bereiken vormt VZW Welgerust een netwerk met alle partners. Om aan het geheel van noden en zorgen te kunnen voldoen worden de nodige voorzieningen ontwikkelt. VZW Welgerust richt zich tot de regio Kempen. De diversiteit van oorzaken en van behandelingen van slaapproblemen vraagt om multidisciplinariteit en multidimensionaliteit van professionals (artsen, slaapspecialisten, apothekers, psychologen, kinesisten, diëtisten, sociale diensten, wetenschappelijke medewerkers,…). VZW Welgerust brengt eerstelijn en gespecialiseerde zorg samen en ondersteunt hen middels een platform structuur, netwerken, praktische tools, opleidingen en zorgpaden.

Missie

Het belang van dit initiatief wordt benadrukt doordat slaapproblemen en slaapstoornissen voorkomen bij één op drie Belgen en een verhoogd risico geven op hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, neurodegeneratieve aandoeningen, depressies, angst en verslavingsproblemen. De levensexpectantie daalt met een slechte slaap.

VZW Welgerust zet zich in voor een betere kennis over slaapgezondheid, voor de preventie van slaapstoornissen, de vroegere detectie van slaapstoornissen, het ontwikkelen van geschakelde zorg (zorgpaden), en voor de ontwikkeling en de implementatie van niet-medicamenteuze behandelingen of interventies.

 

VZW Welgerust is actief in arrondissement Turnhout. De VZW wil actief zijn in de vier eerstelijnszones (ELZ Kempenland, ELZ Middenkempen, ELZ Zuiderkempen en ELZ Baldemore), het ziekenhuisnetwerk Kempen (Algemene ziekenhuizen Turnhout, Geel, Herentals en Mol) en de twee huisartsenregio’s (Huisartsenvereniging regio Turnhout en Vereniging Huisartsenkring Zuiderkempen). Er wordt een partnerschap nagestreefd van de nulde, eerste en tweedelijns preventie, gezondheids- en hulporganisaties die binnen de regio Kempen actief zijn (o.a. Logo Kempen, CAW de Kempen, CGZ Kempen). Hierbij richt VZW Welgerust zich zowel tot nulde-, eerste- als tweedelijns hulpverleners die kunnen bijdragen tot het verbeteren van slaap.

Alle zorgactoren kunnen worden betrokken om de doelstellingen te verwezelijken, zowel zelfstandig als intramuraal werkende zorgverleners en hun organisaties.

We willen mensen bewust maken van het nut van slaap, kennis over slaapgezondheid veralgemenen, een werkzame behandeling aanbieden voor slaapgerelateerde stoornissen, een vlotter diagnostisch pad realiseren en het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen en technologieën faciliteren.